پرس برک

پرس برک

12 اسفند1399
پرس برک

پرس برک ماشینی است که به منظور خم کاری در ورق ها ، صفحات و بخصوص خم کاری فلزات استفاده می شود.
این دستگاه با بستن قطعه کار در بین یک پانچ و قالب منطبق برهم ،خم کاری های متوالی ایجاد میکند.
درصنایعی که نیازمند خم کاری (دقیق و متوالی ) ورق های فلزی وجود داشته باشد مورد استفاده قرار میگیرد.
مانند صنایع:
-آسانسور ساز
-دکل سازی
-یخچال سازی
-شرکت های خم کاری 
-کابینت سازی 
-نیرو گاه ها و...
.

نظرات
ارسال نظر